Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování ochrany osobních údajů

Portál Fmgroupklub.sk se v tomto kroku rozhodl definovat, jaké osobní údaje zpracovává, aby byl schopen zanalyzovat zpracování osobních údajů a zajistit soulad s GDPR. Naše společnost se zavazuje zavést standardní ochranu osobních údajů, která spočívá v přijetí vhodných technických a organizačních opatření k zajištění zpracování osobních údajů pouze pro konkrétní účel, minimalizace množství získaných osobních údajů a rozsahu jejich zpracování, doby uchovávání a dostupnosti osobních údajů.

Naše společnost zajistí, aby osobní údaje nebyly bez zásahu fyzické osoby standardně přístupné neomezenému počtu fyzických osob. Naše společnost bude zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, které zpracovává. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení zpracování osobních údajů. Naše společnost je také povinna zavázat mlčenlivostí o osobních údajích fyzické osoby, které přijdou do styku s osobními údaji u provozovatele nebo zprostředkovatele.

Naše společnost bude získávat osobní údaje pouze na konkrétní určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s těmito účely. Provozovatel informuje dotyčnou osobu o účelu zpracování osobních údajů před jejich zpracováním. Naše společnost bude zpracovávat osobní údaje tak, aby bylo toto zpracování přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah daný účelem, na který se zpracovávají.

Naše společnost bude zpracovávat osobní údaje tak, aby byly správně a podle potřeby aktualizována; a přijme vhodná a účinná opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou nesprávné z hlediska účelů, pro které se zpracovávají, bez zbytečného odkladu vymazali nebo opravili. V případě změny osobních údajů je dotyčná osoba povinna změnu neprodleně oznámit provozovateli.

Shromažďujeme a zpracováváme následující Vaše osobní údaje: titul, jméno a příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, emailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo. Tyto údaje byly shromážděny v minulém nebo jsou sbírány v probíhajícím obchodním vztahu, pro který jste si vyjádřili souhlas podle platných zákonů. Vyvíjíme maximální úsilí k zachování těchto údajů v naprostém bezpečí a jejich používání pouze pro účely povolené zákonem a Vámi.

Účel zpracování: registrace člena FM GROUP, zasílání marketingových a reklamních emailů / na základě souhlasu uživatele /, podpůrná komunikace o spolupráci, přihlašovací údaje do online služeb / facebook, mailchimp, cookies /

Právní základ: pro zpracování informací pro tyto účely je oprávněný zájem provozovatele poskytnout uživatelům podpůrnou komunikaci o spolupráci.

Osobní údaje budou v naší společnosti zpracovávány způsobem, který zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů včetně ochrany před neoprávněným zpracováním osobních údajů, nezákonným zpracováním osobních údajů, náhodnou ztrátou osobních údajů, výmazem osobních údajů nebo poškozením osobních údajů a to prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních opatření.

Osobní údaje bude naše společnost uchovávat ve formě, která umožňuje identifikaci dotyčné osoby nejpozději, dokud je to nutné pro účel, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Podmínky poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Provozovatel zajistí splnění následujících podmínek při vyjádření souhlasu dotyčnou osobou. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být vyjádřen svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačným projevem vůle. Žádost o vyjádření souhlasu musí být předložena v srozumitelné a snadno dostupné formě a formulována jasně a jednoduše. Dotyčná osoba má právo kdykoliv svůj souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Před poskytnutím souhlasu musí být dotčená osoba o této skutečnosti informována.

Přístup k osobním údajům dotčené osoby

Subjekt údajů má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají.

Oznamovací povinnost v souvislosti s opravou nebo vymazáním osobních údajů nebo omezením zpracovávání

Provozovatel oznámí každému příjemci, kterému byly osobní údaje poskytnuté, každou opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Provozovatel o těchto příjemcích informuje dotyčnou osobu, pokud to dotyčná osoba požaduje.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu provozovateli pokud je to technicky možné.

Dotyčná osoba má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracovávání osobních údajů. Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.

Přenos osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace

Přenos osobních údajů, které se zpracovávají nebo jsou určeny pro zpracování po přenosu do třetí země nebo mezinárodní organizace, se může uskutečnit pouze tehdy, pokud provozovatel a zprostředkovatel dodržují podmínky včetně podmínek následného předávání osobních údajů z předmětné třetí země nebo od předmětné mezinárodní organizace do jiné třetí země nebo jiné mezinárodní organizace.

Provozovatel neposkytuje osobní údaje dotyčné osoby třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti FM World Distribution, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle zákona č. 18/2018 CFU

Sociální sítě v pozic třetích stran, které poskytují interaktivní zásuvné moduly nebo funkce sociálních sítí (připojení ke službě Facebook nebo Google) na webech www.fmgroupklub.sk a profilech Fmgroupklub.sk na sociálních sítích mohou používat soubory cookie. Používání těchto údajů třetí stranou závisí na pravidel ochrany osobních údajů dostupných na webové stránce dané sociální sítě.

Kategorie příjemců osobních údajů

Naše společnost jako provozovatel využívá zprostředkovatelů, kteří jejím jménem zpracovávají osobní údaje. Jde například o účetní společnosti. Portál Fmgroupklub.sk bude využívat zprostředkovatelů poskytujících dostatečné záruky na to, že se přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana práv dotčené osoby. Zpracovávání zprostředkovatelem pro Fmgroupklub.sk se řídí “smlouvou o zpracování osobních údajů”.

Pro naši společnost zpracovávají údaje tito zprostředkovatelé: Júlia Makúchová a FM World Distribution

Při registraci jste souhlasili s podmínkami používání (v případě souhlasu se zasíláním nabídek a novinek), které najdete na naší webstránce Všeobecné podmínky členství FM GROUP. Vzhledem k výše uvedenému, jakož i na základě našeho oprávněného zájmu (marketingová podpora), budeme pokračovat v další společné komunikaci (prostřednictvím emailu, telefonicky, písemně …), abyste mohli být informováni o změnách, novinkách a zároveň dalších službách v nabídce.

Všechny informace a vyjádření k právům dotčené osoby poskytujeme na e-mailové adrese provozovatele: info@fmgroupklub.cz